Általános Szerződési Feltételek


Sütöri Zoltán ev. (8227 Felsőörs, Ady Endre utcai 5., adószám: 60371368-1-39, elérhetősége:codhost@codhost.hu), mint Szolgáltató/Bérbeadó a továbbiakban: Szolgáltató -, az általa nyújtott szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé.

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. A Szolgáltató szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Előfizetői Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
1.2. Az Előfizető a Megrendelő elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szerződéskötés

2.1. Előfizető lehet bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy.
2.2. Az Előfizető a szerződéskötést a http://www.codhost.hu weboldalon elektronikusan kitöltött "Online megrendelő" kitöltésével kezdeményezheti.
2.3. Szolgáltató e-mailben tájékoztatja megrendelőt, hogy a szerződést megkapta és elfogadta. Az előfizetési díj akkor tekintendő teljesítettnek, mikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
2.4. Előfizető felel az általa megadott adatok valóságáért ezért köteles valós adatokat és e-mail címet megadni.
2.5. A előfizetői szerződés legrövidebb időtartama többségében 1 hónap. Néhány díjcsomag esetében 6 hónap.


3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások és a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag üzemzavar lép fel (pl. áramszünet, internet kimaradás, természeti katasztrófa, stb..). Szolgáltató nem felel jelen pontban meghatározott okokból fakadó károkért.
3.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 1 munkanapon belül biztosítani.
3.3. A Szolgáltató a szerződésben szereplő díj ellenében technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.
3.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
3.5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
3.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
3.7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
3.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.


4. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

4.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
4.2. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért előfizetői díjat fizetni. A előfizetői díj tartalmazza a szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez szükséges összes díjat. A előfizetői díj összege a előfizető által kért szolgáltatás-módosítások következtében módosulhat.
4.3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
4.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
4.5. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására.
4.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
4.7. Az Előfizető nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
4.8. Az Előfizető vállalja a teljes mind jogi és pénzügyi felelősséget a tárhelyén tárolt adatokért/fájlokért és a miattuk bekövetkező károkért! Kiemelten abban az esetben, ha az Előfizető illegális tevékenységre használja és/vagy illegális tartalmat helyez el vagy lehetővé teszi mások számára, hogy elhelyezzenek. Az emiatt hivatalos szervek által bizonyítékként lefoglalt szerver gép teljes árát, az ügyfelek teljes kárigényét és a vállalkozás előre látható teljes bevétel kiesését köteles megfizetni 1 hónapon belül.
4.9. Az Előfizető kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapismeretekkel.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. Ez esetben a szerződés a előfizetői díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
5.2. Ha az Előfizető olyan tartalmat helyez el a szerveren, amely jogszabályba ütközik, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással visszaél, a Szolgáltató a előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
5.3. A Szolgáltató abban az esetben is élhet az azonnali hatállyal történő felmondási jogával, amennyiben a Előfizető az esedékességtől számított 10 napon túl nem tesz eleget bérleti díjfizetési kötelezettségének.
5.4. A Előfizetői szerződés bármely okból történő, idő előtti megszűnése esetén a már megfizetett bérleti díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni.
5.5. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően a Előfizető által a tárhelyen elhelyezett állományokat figyelmeztetés nélkül törli.
5.6. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
5.7. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
5.8. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a határozott idejű Szerződés érvényességéig esedékes listaáras díjat és visszamenőleg a határozott időtartamból eltelt hónapok után kapott kedvezmény mértékét a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni.
5.10. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződés havidíját nem fizeti ki a szerződésben meghatározott időpontig a Szolgáltató részére, akkor az szerződés felmondásnak minősül és az 5.8 pont alapján kell eljárni.

6. Szolgáltatás specifikus rendelkezések

6.1. Web Host
6.1.1. Az Előfizető köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és holnapkezelő rendszerek, pl.: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért.
6.1.2. Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését, mivel a hatályos, 2001-ben elfogadott elektronikus kereskedelmi törvény tiltja az ilyen irányú tevékenységet. Eképpen az Előfizető kizárólag önkéntes, bejelentkezés-alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos leiratkozás lehetőségét, és vissza kell olvasni a küldeményben a feliratkozó számítógépének IP-címét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
6.1.3. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:


6.1.3.1. Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
6.1.3.2. Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
6.1.3.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
6.1.3.4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
6.1.4. A tárhely konfigurálását az Előfizető végzi a Szolgáltató által biztosított webes adminisztrációs felületen.

6.2. Game Host
6.2.1. Az Előfizető a szervert kizárólag a Szolgáltató által jóváhagyott és az általa futtatott számítógépes programok (alkalmazások) távoli (internetes) használatára veheti igénybe. Előfizető az általa futtatott szoftverek feletti jogosultságokért felelősséggel tartozik.
6.2.2. A tárhelyen a szoftver konfigurálását, újraindítását Előfizető végzi. Az Előfizető a Szolgáltatótól a szoftverek beállításához kérhet segítséget, azonban nem kötelezheti a beállítások, módosítások és a frissítések elvégzésére.
6.2.3. Tilos a következőket átállítani a szolgáltató engedélye nélkül: port, slot.
6.2.4. A biztosított szolgáltatást bármilyen beállítással lehet használni (kivételt képez a 6.2.3 pont) és bármilyen mod-al, de a processzor használat nem lépheti túl a 20%-ot 5percnél hosszabb ideig, ellenkező esetben a Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja, leállíthatja!

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően köteles a honlapján közérthető módon tájékoztatni a bérlőket.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
7.3. A Felek jelen szerződésből fakadó jogviták eldöntésére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.


Jelen Általános Szerződési Feltételek2010.április 1.-tőlhatározatlan ideig hatályosak.

Lap tetejére

Like-old a Facebook oldalunkat. Itt is értesülhetsz a legfrissebb változásokról és akciókról.
2010-2016 © CoDHost. Minden jog fentarva. Design by Sutizoli